Switch死機黑屏點解決? 1步教你救機小技巧

Switch死機黑屏點解決? 1步教你救機小技巧

Switch全球熱賣,但死機問題一直困擾住玩家,唔少玩家都向任天堂反映呢個問題,但一直都未有個有效嘅答案去解決問題,特別係嚟緊過年連假正好係煲機好時機,打到一半hang機咁點搞?近日官方就分享咗招1步救機小技巧,只係用一個方法就可以解決呢個問題,到底係咩方法咁神奇?一齊嚟睇睇!

撰文:odin | 圖片來源:任天堂推特

Switch死機】Switch黑屏點解決?

Switch死機問題一直困擾住玩家,唔少玩家都向任天堂反映呢個問題,官方其中幾個回應係Nintendo Switch主機無法辨識無線連接中的控制器係因為無法辨識,或者係因為Switch遊戲卡槽被髒污,請用擦眼鏡嘅柔軟乾布輕擦污垢,並溫柔地抹擦以免損壞插孔部分,或者係因為Switch電量不足,用家只需為Switch設備充電30分鐘以上,再嘗試把Switch開機即可,不過呢啲都係治標嘅方法,一直都未有個有效嘅答案去解決呢個Switch死機問題。

【Switch死機】亦都有可能係電源不足。
【Switch死機】亦都有可能係電源不足。
【Switch死機】遊戲卡或插卡位有問題都會影響到部機。
【Switch死機】遊戲卡或插卡位有問題都會影響到部機。

【Switch死機】1步教你救機小技巧

但近日官方就分享咗招1步救機小技巧,官方指出呢個情況好大機會係Switch內部當機(即假死機狀態),呢個情況點樣去分辨出Switch係真死機定假死機,如果Switch真死機主機屏幕係會完全黑暗,即使用以下方法都無法救治,但如果部Switch係假死機,喺較暗嘅地方可以留意到Switch屏幕會略為發光,咁部機就重有得救,只要喺呢個時候「撳實電源掣12秒或以上」,Switch主機就會進入完全關閉情況,然後會開始重啟部Switch就可以正常運作起來。

【Switch死機】撳實電源掣嘗試救機。
【Switch死機】撳實電源掣嘗試救機。
【Switch死機】撳實到彈出logo即代表成功。
【Switch死機】撳實到彈出logo即代表成功。

YOU MAY ALSO LIKE ...