Chanel商標與華為logo相似 最終Chanel被裁定敗訴

Chanel商標與華為logo相似 最終Chanel被裁定敗訴

唔講唔知,Chanel原來最近一直與大陸電子產品公司華為對峙,Chanel一直希望阻止華為向歐盟知識產權局(EUIPO) 註冊商標,理由係華為旗下電腦硬體商標設計與Chanel代表性雙C商標太過相似,可惜嘅係,Chanel最終被盧森堡嘅歐盟綜合法院宣布敗訴,原因究竟係乜?

撰文:拓海|圖片來源:Chanel、華為

Chanel商標被裁定敗訴給華為logo

Chanel商標與華為logo之爭,原來已經持續4年,Chanel指出其代表性雙C商標早在1980年代開始使用,用於第3、14、18及25類產品,包括香水、化妝品、服裝首飾、皮革製品及服裝,所以Chanel認為歐盟知識產權局若批准華為旗下電腦硬體商標申請,會令華為沾上Chanel名氣。

Chanel商標
Chanel商標
華為向歐盟知識產權局(EUIPO)所註冊嘅商標
華為向歐盟知識產權局(EUIPO)所註冊嘅商標

 

至於呢場紛爭,盧森堡嘅歐盟綜合法院近年一直處理呢個logo商標糾紛,最終喺今星期判定雙方商標必須要按照申請註冊方式進行比較,法院認為雙方logo有好大視覺差異,如Chanel商標有更圓潤曲線及更粗線條,而華為logo方向係垂直。法院最終判定雙方logo設計不相似,認為兩個品牌logo有足夠明顯分別,所以駁回Chanel訴訟。大家又覺得雙方logo似唔似?

Chanel其代表性雙C商標早在1980年代沿用
Chanel其代表性雙C商標早在1980年代沿用
法院最終判定雙方logo設計不相似
法院最終判定雙方logo設計不相似

YOU MAY ALSO LIKE ...