【#Chill好食】已經冇嘢可阻止珍珠奶茶!

【#Chill好食】已經冇嘢可阻止珍珠奶茶!

#Chill好食】已經冇嘢可阻止珍珠奶茶!
台灣春水堂推出珍珠奶茶火鍋,聲稱利用特製高湯搭配精心挑選茶葉,以茶入鍋,茶香有效去油解膩…
不過只限台灣中科永福店、豐原店,香港一眾勇士們,想試嘅要忍耐一下先

快啲話俾你身邊嘅珍奶控知啦!
圖片來源:春水堂
#新Monday #珍珠奶茶 #春水堂 #珍珠奶茶火鍋 #NM_EDC

【Chill好食】已經冇嘢可阻止珍珠奶茶!

Source

YOU MAY ALSO LIKE ...