Supreme FW18首輪發售炒價一覽 麥當娜Tee一定越炒越貴!

Supreme FW18首輪發售炒價一覽 麥當娜Tee一定越炒越貴!

講到呢兩個星期潮流界最爆嘅事,Supreme FW18(Fall/Winter)開季絕對係最轟動嘅事之一。各位賣手同買手都紛紛將所以產品炒起,一件麥當娜60大壽Tee炒到過2千,長揸一定會越炒越勁,今日跟住小編嚟睇下個炒價趨勢啦!

撰文:白仔丨圖片來源:Overlab、StockX

Supreme FW18首輪發售炒價一覽

Supreme FW18
美國發售當日,無論幾早到你都要排隊
Supreme FW18
產品數量有限,但排隊人數無限
美國發售當日情況
美國發售當日情況

YOU MAY ALSO LIKE ...