AFAIK?BBT?GL?到底係點解? 教你40個常見WhatsApp潮語

AFAIK?BBT?GL?到底係點解? 教你40個常見WhatsApp潮語

近日網上流傳一條Whatsapp對話片,內容係有位男學生嘅家姐add咗阿爸阿媽入Whatsapp群組,明顯阿爸阿媽就唔識玩Whatsapp架啦,兩位老人家連emoji都未識用,「笑到喊」同「堅喊」嘅emoji都未識分,見到黑人問號,仲以為係阿仔啲同學仔!大家唔想再發生虾碌事,就一定要學識以下常見的40個WhatsApp潮語啦!

撰文:Sunday Kiss | 編輯:Sunday Kiss

YOU MAY ALSO LIKE ...