SEIKO MARINEMASTER值4萬!4個理由話你知點解

SEIKO MARINEMASTER值4萬!4個理由話你知點解

重覺得窮人先戴精工?笑大人個口。

陶傑力撐索價400萬的Honda NSX物有所值,全因made in Japan的「JAPAN」,逐粒字計算每隻80萬都「抵玩」,雖然事實該車為意大利造,但這一番說話仍十分入腦。日本人出名做事細心認真,細至1粒螺絲都非常執着,4萬元1隻手表對很多玩表的人來說,絕對「濕濕碎」,但4萬元1隻精工,就令人百思不得其解。其實高端表款SEIKO MARINEMASTER 1000M在用料、造工方面都屬頂級水準,自家機芯自家生產,完全對得住「JAPAN」這5個英文字,今次每隻字不過8千幾,玩日本表就如同陶生評車,眼界幾大出手幾闊。

YOU MAY ALSO LIKE ...