iPhone出boot?重有Game Child!創意在民間 2次創作

iPhone出boot?重有Game Child!創意在民間 2次創作

Logo嘅嘢,一定係1個品牌嘅最重要資產,有時你未必識個品牌係做咩,或者點讀,但你一定都認得佢個樣!但好多時都往往「創意」在民間,好似呢批「 2次創作 」咁,俾正牌見到,都唔知係想鬧到f**k聲定笑到gap gap聲好!

text – ming 來源:boredpanda

YOU MAY ALSO LIKE ...

There is 1 comment

Add yours
  1. 新Monday / 9.9發布重有 iPhone 6c 5大傳聞規格要知 - 新Monday

    […] >睇完傳聞規格睇埋iPhone 出對boot […]


Comments are closed.