【Emoji(終於)update】12個超重要變革,率先睇!

【Emoji(終於)update】12個超重要變革,率先睇!

老老竇竇,用咗iPhone咁多年,機都換咗幾部(計埋唔見,跌爛唔止添),畫面update過、操作update過、功能update過⋯⋯偏偏我哋日日用,最常用嘅Emoji係冇乜update過(讀者提供小update過1次),咁多年啲笑笑樣呀、喊樣、人樣呀⋯⋯完全冇同呢個世界同步過,Emoji嘅世界好似唔需要進步,好似時光停頓咗咁(如果大家有留心,有啲Emoji幾好old school),終於嚟到​iOS 8.3,蘋果唔知邊位設計師,終於係終於為Emoji update,重新設計加入更多Emoji,我哋率先收到啲Emoji,除咗有大量人種膚色外,有啲樣變得幾好笑,以下12個好鬼正。

text-譚大偉(ig:taiwaitam

大家記得呢個爸爸樣嗎?踏入2015年,佢終於捨得轉髮形同剃過啲鬚,搞下形象咪幾靚仔!
1)大家記得呢個爸爸樣嗎?踏入2015年,佢終於捨得轉髮形同剃過啲鬚,搞下形象咪幾靚仔!

 

今次Emoji變變主題係世界大同嘛!戀愛當然亦有好多種,勞斯萊斯都有Emoji用。
2)今次Emoji變變主題係世界大同嘛!戀愛當然亦有好多種,勞斯萊斯都有Emoji用。

 

呢個擺明係中國人樣嘅Emoji,其實我就唔多like(對眼咁衰),新嗰個靚仔好多嘛!
3)呢個擺明係中國人樣嘅Emoji,其實我就唔多like(對眼咁衰),新嗰個靚仔好多嘛!

 

今次Emoji最主要係多咗唔同種族嘅膚色揀,代表世界大同嘛!當然戀愛都有好多種,所以一家大細夠晒你嘅Emoji,亦多咗唔同性別組合同唔同BB樣嘅Emoji揀,特別個BB啲表情好搞鬼。
4)今次Emoji最主要係多咗唔同種族嘅膚色揀,代表世界大同嘛!當然戀愛都有好多種,所以一家大細夠晒你嘅Emoji,亦多咗唔同性別組合同唔同BB樣嘅Emoji揀,特別個BB啲表情好搞鬼。
出咗iWatch,當然要加返入去啦!話晒都近年蘋果最突破產品喎!
5)出咗iWatch,當然要加返入去啦!話晒都近年蘋果最突破產品喎!

 

呢個Emoji係咪話俾大家知,屋企部iPhone4唔用㗎啦!
6)呢個Emoji係咪話俾大家知,屋企部iPhone4唔用㗎啦!
幾時,用Mac機就係代表品味有型,家陣有呢個咁有型咁有品味嘅Emoji,潮男們打機可用。
7)幾時,用Mac機就係代表品味有型,家陣有呢個咁有型咁有品味嘅Emoji,潮男們打機可用。

 

新Emoji都會有6種膚色俾大家揀返,滑水嗰個唔同膚色都有唔同感覺。
8)新Emoji都會有6種膚色俾大家揀返,滑水嗰個唔同膚色都有唔同感覺。
雖然話今次Emoji都會有6種膚色俾用家揀,但呢個騎馬⋯⋯我⋯⋯搵唔到分別喎!
9)雖然話今次Emoji都會有6種膚色俾用家揀,但呢個騎馬⋯⋯我⋯⋯搵唔到分別喎!
我知世界大同,但聖誕黑人⋯⋯個感覺會唔會有啲好笑?
10)我知世界大同,但聖誕黑人⋯⋯個感覺會唔會有啲好笑?
今次加入咗世界各國國旗,就連香港同澳門都有,不過竟然搵唔到台灣⋯⋯點就有北韓囉!
11)今次加入咗世界各國國旗,就連香港同澳門都有,不過竟然搵唔到台灣⋯⋯而有北韓囉!
如果每個人樣都有6個,到時搵Emoji應該係1個遊戲,蘋果當然細心,撳實就會彈同樣唔同色嘅樣,唔使摷到天光都搵唔到樣。
12)如果每個人樣都有6個,到時搵Emoji應該係1個遊戲,蘋果當然細心,撳實就會彈同樣唔同色嘅樣,唔使摷到天光都搵唔到樣。

YOU MAY ALSO LIKE ...